Chi tiết

Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020

Thân gửi các em sinh viên, 
Phòng Công tác sinh viên xin gửi tới các em danh sách dự kiến học bổng khuyến khích học tập của học kỳ 2 năm học 2019-2020. 
Theo Quy định số 299/QĐ-ĐHTT tiêu chí xét cấp học bổng hiện nay gồm các tiêu chí:
Thứ nhất: Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại Khá trở lên (tính điểm thi lần thứ nhất, theo thang điểm 10);
Thứ hai: Đã nộp đầy đủ và đúng hạn học phí của kỳ xét học bổng;
Thứ ba: Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong kỳ xét học bổng KKHT;
Thứ tư: Sinh viên có số tín chỉ học tập trong kỳ tối thiểu từ 15 tín chỉ trở lên. 
Những sinh viên đã nhận học bổng đầu khoá của Nhà trường sẽ không được cấp xét học bổng khuyên khích học tập. 
Quỹ học bổng khuyến khích học tập được trích 2% từ học phí của sinh viên trong kỳ học tương ứng; 
Sinh viên có ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Công tác sinh viên hoặc gửi qua thư điện tử: ctsv@phenikaa-uni.edu.vn trước ngày 28 tháng 4 năm 2021. Sau thời gian trên nếu không có bất kỳ phản hồi nào  Phòng Công tác sinh viên sẽ tiến hành thủ tục ra quyết định học bổng chính thức. 
Trân trọng cảm ơn!
Các thông báo khác
Ngày hội việc làm (04/27/2021 13:50:44)