Chi tiết

Kế hoạch tổ chức đưa sinh viên K14 học Giáo dục quốc phòng an ninh

Xem chi tiết.

Chi phí dự kiến (Nhà trường đã đóng học phí riêng)

 

Các thông báo khác
Ngày hội việc làm (04/27/2021 13:50:44)
Lịch học bù ngày 21/04/2021 (04/22/2021 17:15:19)